Συμβάλλουμε σημαντικά στην διαδικασία των εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε παραγωγούς της περιοχής μας, με τη διάθεση χώρων, όταν και όποτε μας ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς.